Determinanti
 
         

        Determinanti :0

 
         multimea maticilor patrate de ordinul n cu elelemente in C  
         Se numeste determinantul matricei A, numarul  
         determinanti formula matematica  
           
         determinanti formula matematica  
           
         determinanti formula matematica
 
         
www.tehnik-top.ro
 
 
http://formule-matematica.tripod.com